Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden: KlusIT
 
Definities
• KlusIT Computerverhuur: de eenmanszaak KlusIT, gevestigd te Hoofddorp, gemeente
Haarlemmermeer, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Amsterdam
onder nummer 56371845, tevens de gebruiker van deze algemene voorwaarden en hierna verkort
weergegeven als: KlusIT.
• Wederpartij: diegene die als opdrachtgever, huurder, koper of in welke andere hoedanigheid dan
ook handelt met KlusIT.
• Schriftelijk: onder schriftelijk wordt mede verstaan per e‐mail.
 

Artikel 1: Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, orders en
overeenkomsten waarbij KlusIT als partij optreedt, voor zover deze geen betrekking hebben op
verhuur in de ruimste zin van het woord, in welk laatste geval de algemene huurvoorwaarden
toepassing vinden.
2. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts verbindend voor zover schriftelijk tussen
partijen overeengekomen en uitsluitend in die overeenkomst genoemde specifieke gevallen.
3. Toepasselijkheid van eventueel door de wederpartij gebruikte algemene voorwaarden wordt
hierbij uitdrukkelijk door KlusIT van de hand gewezen en binden KlusIT niet.
4. Indien een van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig is, wordt geacht een zodanige
als geldig aan te merken bepaling daarvoor in de plaats te zijn opgenomen, als zoveel mogelijk op de
nietige bepaling aansluitend. Hetzelfde geldt voor bepalingen waarop KlusIT om andere redenen
geen beroep kan doen.
5. KlusIT is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden worden
geacht te zijn aanvaard indien de opdrachtgever niet binnen 14 dagen nadat de gewijzigde
voorwaarden haar zijn toegezonden of kenbaar geworden tegen de gewijzigde voorwaarden bezwaar
heeft gemaakt.
 

Artikel 2: Aanbiedingen

1. Alle aanbiedingen door KlusIT zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Het
enkele uitbrengen van een aanbieding verplicht KlusIT op geen enkele wijze tot het sluiten van een
overeenkomst. Een overeenkomst komt pas tot stand nadat de acceptatie van de aanbieding KlusIT
heeft bereikt, tenzij KlusIT haar aanbod onverwijld na ontvangst van die acceptatie herroept.
2. De bij een aanbieding behorende tekeningen, afbeeldingen, maten, gewichten en andere
kenmerken gelden als een benadering waaraan geen rechten kunnen worden ontleend.
3. Alle door KlusIT gedane aanbiedingen zijn geldig gedurende 30 kalenderdagen ingaande op de dag
van uitbrenging daarvan, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 

Artikel 3: Overeenkomsten

1. Overeenkomsten, ook door tussenpersonen namens KlusIT gesloten, komen eerst tot stand
wanneer zij schriftelijk door KlusIT aan de wederpartij zijn bevestigd.
2. Later gemaakte afspraken of wijzigingen binden KlusIT eerst nadat deze schriftelijk door KlusIT aan
de wederpartij zijn bevestigd.
3. Indien de wederpartij een overeenkomst wenst te annuleren (voordat de werkzaamheden van
KlusIT zijn aangevangen), dan heeft KlusIT naar vrije keuze het recht de wederpartij tot nakoming te
verplichten dan wel de overeenkomst te annuleren. Annulering geeft KlusIT aanspraak op een
schadevergoeding groot 20% van de totale waarde van de overeenkomst, zulks onverminderd het
recht van KlusIT de gehele schade te verhalen.
 

Artikel 4: Prijzen

1. De door KlusIT gehanteerde prijzen zijn gebaseerd op de kostprijsbepalende factoren op het
moment van de aanbieding. KlusIT is gerechtigd om deze prijzen tussentijds aan te passen aan
eventuele wijzigingen in deze kostprijsbepalende factoren, ook als deze wijzigingen reeds bij het
sluiten van de overeenkomst waren te voorzien.
2. Ingeval een prijsverhoging van meer dan 10% van toepassing is, heeft de wederpartij het recht op
ontbinding. Het recht op ontbinding vervalt op de 15e dag na de factuurdatum van de eerste
declaratie die is verzonden na voormelde verhoging van de prijs.
3. Prijzen zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen van overheidswege, tenzij schriftelijk
anders overeenkomen.
4. Bij gebreke van een overeengekomen prijs hanteert KlusIT een gebruikelijker wijs gehanteerde
prijs of een billijke prijs.
5. Eerder overeengekomen of gehanteerde prijzen binden KlusIT niet, tenzij die in een volgende
overeenkomst schriftelijk en uitdrukkelijk worden bevestigd.
 

Artikel 5: Levering

1. Door KlusIT opgegeven tijdstippen van levering zijn slechts bedoeld als indicatie. Overschrijding
van deze tijdstippen geeft de wederpartij geen recht op schadevergoeding, opschorting of ontbinding
van de overeenkomst.
2. KlusIT is gerechtigd een order in geheel dan wel in gedeelten uit te leveren. In het laatste geval is
KlusIT gerechtigd betaling per deellevering te verlangen.
3. Niettegenstaande het bepaalde in artikelen 5.1 en 5.2 heeft de wederpartij het recht om levering
te verlangen binnen een redelijke termijn, bij gebreke waarvan de wederpartij gerechtigd is de
overeenkomst bij aangetekend schrijven te ontbinden voor het nog niet uitgevoerde deel, mits de
wederpartij aan al haar verplichtingen heeft voldaan.
4. Levering vindt plaats zodra de zaken het magazijn van KlusIT hebben verlaten. Vanaf het moment
dat de zaken het magazijn hebben verlaten, zijn zij voor risico van de wederpartij.
 

Artikel 6: Transport, aflevering en risico

1. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen is KlusIT gerechtigd de vervoerder van te leveren
zaken aan te wijzen, ongeacht voor wiens rekening de kosten van vervoer zijn.
2. Tenzij anders is overeengekomen, worden de transportkosten aan de wederpartij in rekening
gebracht.
3. Transporten worden afgeleverd aan de verharde weg op het afleveringsadres in Nederland.
4. Verzending van zaken geschiedt steeds voor risico van de wederpartij, ook indien franco
verzending is overeengekomen.
5. Indien is overeengekomen dat aflevering van zaken aan wederpartij geschiedt ter plaatse waar
KlusIT haar bedrijf uitoefent, wordt levering geacht te hebben plaatsgevonden bij mededeling van
KlusIT aan wederpartij dat de zaken kunnen worden afgehaald.
6. Vanaf het tijdstip van levering op de overeengekomen plaats is de geleverde zaak voor rekening en
risico van wederpartij. Wederpartij is gehouden haar volledige medewerking te verlenen aan de
levering. Wederpartij is zonder daartoe te zijn aangemaand in verzuim, indien zij de te leveren zaken
niet na het eerste verzoek van KlusIT ophaalt of weigert de af te leveren zaken in ontvangst te
nemen.
7. Het aannemen van zaken van of namens KlusIT door de vervoerder, geldt als bewijs dat deze in
uiterlijk goede staat in ontvangst zijn genomen, tenzij het tegendeel uit de vrachtbrief of het
ontvangstbewijs blijkt.
8. Wederpartij is gehouden zelf alle noodzakelijke, gebruikelijke en/of wenselijke verzekeringen met
betrekking tot de te leveren c.q. geleverde zaken te sluiten, transportverzekeringen daaronder
begrepen.
 

Artikel 7: Eigendomsvoorbehoud

1. Zolang geen volledige betaling heeft plaatsgevonden van hetgeen KlusIT uit welke hoofde dan ook
van de wederpartij heeft te vorderen, daaronder begrepen vorderingen wegens tekortschieten in de
nakoming, inclusief vorderingen ter zake van boeten, rente en kosten, blijft het geleverde eigendom
van KlusIT of de partij die eigenaar van die zaken is, zulks evenwel voor rekening en risico van de
wederpartij.
2. Indien de wederpartij door KlusIT aan haar geleverde doch niet reeds in eigendom overgegane
zaken vervreemdt, draagt zij nu reeds de rechten over die zij tegenover haar eigen afnemers heeft of
zal krijgen, zulks met alle daaraan verbonden rechten en zekerheden.
3. In geval van bewerking, verwerking of vermenging van het geleverde draagt de wederpartij reeds
nu voor alsdan de (mede‐)eigendom van de aldus ontstane nieuwe za(a)k(en) op KlusIT over. De
wederpartij treedt vanaf dan kosteloos op als houder en bewaarnemer van de betreffende zaak
waarvan aan KlusIT de (mede‐)eigendom toekomt.
4. KlusIT is gerechtigd om het door haar geleverde wat nog haar eigendom is, terug te nemen indien
de wederpartij in gebreke is, surséance van betaling of wettelijke schuldsanering heeft aangevraagd
dan wel ten hare laste faillissement is aangevraagd. De wederpartij zal daaraan haar volledige
medewerking verlenen. De kosten van terugname komen voor rekening van de wederpartij.
 

Artikel 8: Reclame

1. De wederpartij zal met bekwame spoed na de levering en/ of anderszins de prestatie van KlusIT
onderzoeken of KlusIT de overeenkomst deugdelijk is nagekomen en is voorts gehouden KlusIT er
terstond schriftelijk van in kennis te stellen, zodra haar het tegendeel blijkt. De wederpartij dient het
in dit lid bedoelde onderzoek en de desbetreffende kennisgeving in ieder geval te doen binnen
uiterlijk acht kalenderdagen na op‐ of aflevering.
2. De prestatie van KlusIT geldt in elk geval als deugdelijk, indien de wederpartij het geleverde of een
gedeelte van het geleverde in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft
geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of verwerken of aan
derden heeft doen leveren, tenzij de wederpartij het bepaalde in het eerste lid van dit artikel in acht
heeft genomen.
3. KlusIT is in geval van non‐conformiteit steeds gerechtigd een nieuwe deugdelijke prestatie in de
plaats van een eerdere ondeugdelijke prestatie te stellen, dan wel, naar keuze van KlusIT, het verschil
in waarde tussen een deugdelijke en de feitelijk geleverde prestatie te vergoeden, met uitsluiting van
elk ander recht op schadevergoeding. De nakoming van de overeenkomst geldt dan als volledig
deugdelijk. De overeenkomst kan in dit geval niet worden ontbonden door de wederpartij.
4. De nakoming van de overeenkomst geldt als deugdelijk indien de wederpartij in gebreke is
gebleven het onderzoek als bedoeld in lid 1 van dit artikel tijdig te doen.
5. Retour‐goederen worden enkel geaccepteerd indien en eerst nadat door KlusIT een RMA nummer
is toegekend.
6. Reclames over zaken, verrichte werkzaamheden dan wel facturen geven de wederpartij nimmer
het recht betaling op te schorten. Compensatie is uitdrukkelijk uitgesloten.
7. De factuur van KlusIT geldt als correct, indien de wederpartij niet binnen uiterlijk acht
kalenderdagen na de factuurdatum een schriftelijk protest bij KlusIT heeft ingediend.
8. Indien de in dit artikel genoemde termijnen naar kennelijke maatstaven van redelijkheid en
billijkheid ook voor een zorgvuldige en alerte wederpartij als onaanvaardbaar kort moet worden
beschouwd, zullen deze termijnen automatisch worden verlengd tot uiterlijk het eerste moment
waarop het onderzoek respectievelijk het in kennis stellen van KlusIT voor de wederpartij
redelijkerwijs mogelijk is.
 

Artikel 9: Garantie

1. Garantieafspraken worden per afzonderlijke transactie tussen partijen gemaakt.
2. KlusIT garandeert geleverde zaken en verrichte werkzaamheden (behoudens het bepaalde in
artikel 9.3) gedurende de tussen partijen overeen te komen garantieperiode, in die zin dat KlusIT
zaken en/of werkzaamheden waaraan in deze periode een hinderlijk gebrek mocht ontstaan
kosteloos zal herstellen of vervangen dan wel de prijs daarvan zal terugbetalen, zulks naar keuze van
KlusIT en onverminderd het bepaalde in de artikelen 10 en 11 van deze algemene voorwaarden.
3. Op door KlusIT geleverde zaken die zijn betrokken van derden dan wel op werkzaamheden die in
opdracht van KlusIT door derden zijn verricht wordt niet meer garantie gegeven dan door deze
derden aan KlusIT wordt gegeven, onverminderd met de wederpartij gemaakte garantieafspraken.
4. Indien KlusIT ter voldoening aan haar garantieverplichting zaken vervangt ofwel de koopprijs
terugbetaalt, worden de door KlusIT retour ontvangen zaken weer eigendom van KlusIT.
5. De garantieverplichtingen van KlusIT vervallen onmiddellijk indien de wederpartij zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming van KlusIT reparaties of veranderingen verricht of door een
derde laat verrichten, dan wel indien de wederpartij niet aan haar verplichtingen uit hoofde van de
overeenkomst voldoet of de zaken niet overeenkomstig hun bestemming of onoordeelkundig zijn
gebruikt.
6. De wederpartij heeft niet het recht betalingen op te schorten op grond dat KlusIT haar
garantieverplichtingen niet dan wel nog niet is nagekomen.
7. Als KlusIT niet voldoende in de gelegenheid wordt gesteld om een voorkomende onvolkomenheid
aan of in verband met de geleverde zaak te verhelpen, komen alle hieruit voortvloeiende kosten voor
rekening van wederpartij.
 

Artikel 10: Niet‐toerekenbare tekortkomingen

1. KlusIT is niet gehouden tot schadevergoeding als gevolg van een tekortkoming in de nakoming van
enige verplichting dan wel een onrechtmatige daad, indien deze niet aan haar kan worden
toegerekend. Hiervan is sprake indien de tekortkoming niet is te wijten aan haar schuld, noch aan
een oorzaak die krachtens de wet, rechtshandeling of de in het verkeer geldende opvattingen voor
haar rekening komt. De overeenkomst kan in dit geval niet worden ontbonden door de wederpartij.
2. Onder niet‐toerekenbare tekortkomingen wordt in ieder geval begrepen: extreme en /of
ongeschikte weersomstandigheden, oorlog of oorlogsgevaar, besmetting of gevaar voor besmetting,
ziekte van het personeel, extreme of onverwachte verkeersstagnatie, belemmering van de
transportroute, storingen in het bedrijf van KlusIT of in dat van één van de toeleveranciers of derden
die betrokken zijn bij de uitvoering van de overeenkomst, storingen van machines gebruikt door
KlusIT of betrokken derden, iedere tekortkoming van toeleveranciers of betrokken derden,
vertraagde levering van onderdelen, overheidsmaatregelen, alsmede iedere vertraging en
ondercapaciteit bij KlusIT die is ontstaan door de hiervoor bedoelde omstandigheden.
3. In geval van niet‐toerekenbare tekortkomingen is KlusIT gerechtigd om de uitvoering van de
overeenkomst op te schorten dan wel de overeenkomst te ontbinden, zonder dat de wederpartij
aanspraak kan maken op vergoeding van haar schade.
4. KlusIT is gerechtigd betaling te vorderen van zaken die reeds zijn geleverd of diensten die reeds
zijn verricht.
 

Artikel 11: Aansprakelijkheid

1. Onverminderd haar gehoudenheid uit de Wet, is KlusIT nimmer aansprakelijk voor enigerlei
schade, direct of indirect, die het gevolg is van het gebruik, niet‐werken dan wel ongeschiktheid van
door KlusIT geleverde zaken of verrichte diensten, tenzij sprake is van opzet of grove schuld.
2. Onverminderd het bepaalde in artikel 11.1 is de aansprakelijkheid van KlusIT voor schade altijd
beperkt tot het bedrag gelijk aan de netto factuurwaarde van de betrokken zaken of geleverde
diensten.

Artikel 12: Zekerheidstelling

1. De wederpartij is verplicht om op eerste aanvraag zijdens KlusIT zekerheid te verstrekken voor de
volledige nakoming van de overeenkomst, bij gebreke waarvan al de vorderingen van KlusIT ineens
opeisbaar worden, onverminderd de overige rechten van KlusIT.
 

Artikel 13: Betaling

1. De facturen van KlusIT dienen zonder korting of compensatie binnen de op de factuur vermelde
termijn na factuurdatum te worden betaald, bij het overschrijden van welke termijn de wederpartij
van rechtswege en zonder dat een nadere ingebrekestelling vereist is, jegens KlusIT in verzuim zal
zijn. Indien de wederpartij surséance van betaling aanvraagt dan wel indien haar faillissement is
aangevraagd of uitgesproken, zijn alle vorderingen van KlusIT ineens opeisbaar.
2. Bij meerdere vorderingen van KlusIT op wederpartij wordt een betaling door wederpartij eerst
toegerekend aan de eventueel verschuldigde kosten, dan aan de rente en vervolgens aan de oudste
vordering, ongeacht welke vordering of welk bestanddeel wederpartij aanwijst.
3. Verrekening of opschorting door wederpartij, uit welken hoofde dan ook en hoe ook genaamd, is
uitgesloten.
4. Indien binnen de bepaalde termijn geen betaling is ontvangen, zal de wederpartij een rente
verschuldigd zijn gelijk aan de wettelijke handelsrente ex art. 6:119a BW. In dit geval zullen tevens
alle kosten die KlusIT moet maken om tot inning van hetgeen KlusIT toekomt te geraken, voor
rekening van de wederpartij komen, waaronder begrepen de volledige kosten van juridische bijstand
in en buiten rechte alsmede de kosten die niet door de rechter ten laste van de wederpartij worden
gebracht.
5. De wederpartij is aan KlusIT aan buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd een bedrag gelijk
aan 15% van het te vorderen bedrag met een minimum van € 250,=, te vermeerderen met de
omzetbelasting.
 

Artikel 14: Inschakeling derden

1. KlusIT is gerechtigd bij de uitvoering van de werkzaamheden derden in te schakelen. De keuze van
de door KlusIT in te schakelen derden zal, waar mogelijk en in redelijkheid aangewezen, geschieden
in overleg met de wederpartij en met inachtneming van de nodige zorgvuldigheid. KlusIT is niet
aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden, behoudens opzet of grove schuld van KlusIT.
2. Indien deze derden hun aansprakelijkheid in verband met de uitvoering van een opdracht van de
wederpartij willen beperken, gaat KlusIT ervan uit en bevestigt zij zo nodig bij deze dat alle haar
gegeven opdrachten van de wederpartij de bevoegdheid inhouden om een dergelijke
aansprakelijkheidsbeperking namens de wederpartij te aanvaarden.
 

Artikel 15: Vrijwaring

Indien KlusIT ter zake van enige schade of gedeelte van het schadebedrag waarvoor zij krachtens de
overeenkomst c.q. deze voorwaarden niet aansprakelijk zou zijn indien die schade door de
wederpartij werd geleden, door een derde aansprakelijk wordt gesteld, zal de wederpartij KlusIT ter
zake volledig vrijwaren en KlusIT alles vergoeden wat KlusIT aan deze derde dient te voldoen. De
wederpartij is tevens verplicht KlusIT te vrijwaren voor schade van en/of door boetes, vorderingen,
dwangsommen en andere maatregelen van overheidswege. Deze vrijwaringsverplichtingen van
wederpartij gelden tevens voor de werknemers en andere betrokkenen bij KlusIT.
 

Artikel 16: Einde overeenkomst

1. Indien de wederpartij haar verplichtingen jegens KlusIT niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt,
alsmede indien zij in staat van faillissement wordt verklaard, zij surséance van betaling of wettelijke
schuldsanering aanvraagt, dan wel aan haar crediteuren of een deel van hen een regeling of een
akkoord aanbiedt, alsmede bij beslaglegging op haar activa of een deel daarvan, dan wel als zij tot
verkoop of liquidatie van haar bedrijf overgaat alsmede in geval van overlijden, onder curatele
stelling of indien zij op andere wijze het beheer dan wel de leiding over haar bedrijf, zaken of een
deel ervan verliest, heeft KlusIT het recht, zonder enige ingebrekestelling de verdere uitvoering van
de overeenkomst op te schorten of deze geheel of gedeeltelijk te ontbinden. KlusIT is te allen tijde
bevoegd alsdan schadevergoeding van de wederpartij te vorderen alsmede de geleverde zaken terug
te nemen.
2. In het geval de wederpartij de overeenkomst wenst te ontbinden, zal zij te allen tijde eerst KlusIT
schriftelijk in verzuim stellen en deze een redelijke termijn gunnen om alsnog haar verplichtingen na
te komen, dan wel tekortkomingen te herstellen, welke tekortkomingen wederpartij nauwkeurig
dient te omschrijven.
 

Artikel 17: Toepasselijk recht/geschillen

1. Op alle overeenkomsten tussen KlusIT en de wederpartij zal uitsluitend het Nederlandse recht van
toepassing zijn.
2. Alle geschillen tussen KlusIT en de wederpartij zullen worden beslecht door de daartoe bevoegde
gewone rechter te Amsterdam.
3. KlusIT is onverminderd het bepaalde in lid 2 gerechtigd een geschil ter kennis te brengen van de
bevoegde rechter van de woon‐ of vestigingsplaats van de wederpartij.

KlusIT is gevestigd te Hoofddorp, gemeente Haarlemmermeer, en ingeschreven in het Handelsregister
onder nummer 56371845. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van
Koophandel Amsterdam en zijn tevens geplaatst op de website van KlusIT (www.klusIT.nl).